Spaningar

Uncategorized
Visionen för min verksamhet är att bidra med kunskap som kan stärka samhälle och näringsliv. Senaste tiden har det varit en hel del på det temat
Uncategorized
På uppdrag av Almega och Tågföretagen har rapporten ”Lyft infrastrukturen med nya grepp – Om hur privat kapital och kompetens kan bidra till att framtidssäkra infrastrukturen” tagits fram. Rapporten presenterades på ett seminarium arrangerat av Almega och Tågföretagen. Det går att se en inspelning från seminariet här.
Uncategorized
I rapporten är fokus på alternativ finansiering och organisering av utveckling och förvaltning av transportsystemet. Med detta avses genomförandemodeller där man tillåter ett större inslag av privat kapital, risktagande och kompetens, där projekt drivs i separata projektbolag och där finansieringsmodeller som baseras på lånat kapital och olika typer av brukaravgifter tillämpas. Några av rapportens viktigaste slutsatser är följande …
Uncategorized
Frågan är om det inte är dags att prova nya modeller där man via kontrakt bygger in mer långsiktighet, låter användarna i större utsträckning betala nyttjandet av infrastrukturen och ock också ger privat kapital och kompetens incitament och ansvar att i större utsträckning idag bidra till att stärka infrastrukturen?
Uncategorized
Ekonomisk tillväxt skapar välstånd. På lång sikt är produktivitet, dvs att få ut mer output i förhållande till input, den viktigaste drivkraften. Produktivitet drivs i sin tur av att kunskap, innovation, entreprenörskap, konkurrens och omvandlingstryck på effektiva marknader. För att bejaka produktivitet bör goda förutsättningar för dessa drivkrafter bejakas. En transportinfrastruktur som bidrar till god tillgänglighet för såväl gods- som persontransporter och som dessutom är tillförlitlig bidrar till en god produktivitetsutveckling.
Uncategorized
Har varit på konferensen ”Annual meeting of the OECD networkof senior infrastructure and PPP officials” i Paris. Mina övergripande spaningar är: Många av de infrastrukturproblem vi har i Sverige har man även i andra länder. …
Uncategorized
Igår på våffeldagen har det varit mycket fokus på infrastrukturen. Deltog i SvDs learpodd och talade om infrastruktur
Uncategorized
Den senaste tiden har jag föreläst om alternativa upplägg kan stärka transportinfrastrukturen. Jag är involverade i några olika utredningar på detta tema och mitt svar är att det av flera skäl finns anledning att titta närmare på såväl alternativ finansiering (t ex brukaravgifter) och alternativ organisering (t ex projektbolag som får ansvar för att bygga och driva infrastruktur). Det finns potentiellt stora effektivitetsvinster (bygga snabbare, mer kostnadseffektivt, effektivare underhåll).
Uncategorized
Den senaste tiden har överskottsmålets vara eller icke-vara diskuterats. En del hävdar att det bör bli lättare för staten att ha underskott i budgeten och öka statsskulden för att öka investeringarna inom samhällskritiska områden. … Men glöm inte den mjuka budgetrestriktionens logik. Verksamheter som har en mjuk budgetrestriktioner tenderar att bli slösaktiga och ineffektiva.
Uncategorized
Just nu är det många som vill ”sätta sprätt på skattebetalarnas pengar”. Överskottsmålet ska överges, skuldsättningen ska öka och skatterna ska höjas. Politiker och intressegrupper lyfter fram den ena önskelistan efter den andra. Det kan säkert vara motiverat med en del satsningar, men det som saknas i debatten är att resurser ska användas effektivt. Ekonomi betyder att hushålla med resurser och det finns flera aspekter på detta. Här är några kopplat till infrastrukturen i Sverige
Uncategorized
Det råder geopolitisk osäkerhet och Sveriges beredskap behöver höjas samtidigt finns stora behov av att stärka upp många samhällsfunktioner då dessa under decennier inte skötts på önskvärt sätt. Transportsystemet har en underhållsskuld, energisystemet saknar kapacitet, VA-infrastrukturen behöver lyftas, sjukhusen behöver renoveras mm. Till detta kan läggas att försvaret har ägnat sig åt nedrustning i decennier. Det finns således en hel del att ta tag i.
Uncategorized
För ett år sedan drog jag igång egen verksamhet som samhälls- och näringslivsrådgivare efter 15 år som affärsområdeschef på WSP Advisory. Vad har jag hittat på och blev det som jag hade tänkt mig?
Uncategorized
På uppdrag av SJ och inom ramen för Omtag Svensk järnväg har jag tillsammans med Tore Englén (WSP) tagit fram rapporten Järnvägslyftet. Rapporten fokuserar på kostnadseffektiva åtgärder som kan lyfta järnvägen på kort sikt (ca 10 år).
Uncategorized
Våra städer är viktiga, men de har problem och inte minst stadskärnorna. Pandemin var utmaning för stadens aktörer. När pandemin väl var över började inflationen och räntorna att stiga vilket satte igång en lågkonjunktur som för handelns del är i paritet med 90-talskrisen.
Uncategorized
Talade på Ny Tekniks konferens om uppkopplad infrastruktur och pekade på hur alternativ finansiering och organisering kan bidra till ökad innovationsgrad. Här hittar ni mina ppt-bilder
Uncategorized
Vad skulle det innebära för den traditionella planeringen av transportsystemet om det öppnades upp för andra aktörer än Trafikverket att investera och utveckla det nationella väg- och järnvägssystemet? Om detta har jag skrivit ett kapitel i en antologi som nyligen gavs ut av Svenskt Näringsliv.
Uncategorized
Många svenska stadskärnor är under press. Svagare efterfrågan, inflation och högre räntor, stigande kostnader mm har gjort att många av landets stadskärnor upplever stora problem. Detta i kombination att många av stadens aktörer knappt har hunnit hämta sig från pandemikrisen gör att läget är tufft och det finns en hög sannolikhet att våra stadskärnor står inför fortsatta prövningar.
Uncategorized
Har nyligen avslutat ett uppdrag om hur man ska navigera i detaljhandeln under en lågkonjunktur. Vilka är lärdomarna från tidigare kriser? Analysen bygger delvis på en liknande rapport som jag tog fram efter finanskrisen 2008.
Uncategorized
Under sommaren har jag åkt runt i Skåne på loppisar och second-hand butiker. När man besöker dessa butiker är det uppenbart att kunderna är nyfikna, letar efter fynd, blir överraskade och tycker det är riktigt roligt att handla – det är KÖPGLÄDJE
Uncategorized
För att kunna flyga nationellt och globalt krävs attraktiva flygplatser som kan erbjuda många flyglinjer och hög turtäthet. För att lyckas med detta behöver flygplatser drivas professionellt. I en underlagsrapport till Svenskt Näringslivs remissavar på SOU 2023:3 (Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet) har jag och Tore Englén (WSP Advisory) tittat närmare på om ett förändrat ägande i de statliga svenska flygplatserna är motiverat, om marknaden är intresserade och hur en privatisering kan läggas upp på bästa sätt. Vår samlade bedömning är att det är fullt möjligt att privatisera Arlanda, men det kan läggas upp på lite olika sätt och det finns för och nackdelar med olika upplägg
Uncategorized
I somras lyfte Jakob Wallenberg i en DI-intervju betydelsen av att öppna upp för privat kapital och näringslivets kompetens för att utveckla samhällsviktig infrastruktur. Detta är ett klokt inspel. Faktum är offentliga aktörer under decennier inte har förvaltat samhällets tillgångar på bästa sätt. Det finns en brister inom många områden, t ex transport, energi, VA, sjukhus, skolor, försvaret mm. För att stärka Sveriges konkurrenskraft, för att säkerställa att kritisk infrastruktur fungerar på bästa sätt och för att möta utmaningar som den gröna omställningen behöver nya modeller prövas inom infrastrukturen. En väg framåt kan vara att involvera näringslivets kompetens och privat kapital i större utsträckning.
Uncategorized
Järnvägen har en central roll för samhället och näringslivet. På ett övergripande plan bidrar järnvägen till ekonomisk tillväxten
Uncategorized
I somras besökte jag Liverpool och Albert Docks. Liverpool och många andra städers framväxt har byggt på att de har varit hamnstäder som har kunnat spela en viktig roll för den internationella handeln.
Uncategorized
Transportinfrastrukturen är av central betydelse för dess användare, d v s för persontransporter och för godstransporter. För att utveckla infrastrukturen så att den har tillräcklig kapacitet, är tillförlitlig men också säker och klimatsmart behövs investeringar, drift och underhåll, ändamålsenliga och effektiv organisering, reglering och planering. Vad som också behövs är innovationer
Uncategorized
Sitter och förbereder en föreläsning för ett företag som vill förstå vad som händer i omvärlden och noterar då att enligt en global undersökning av Ipsos (Global Advisor Predictions 2023) tror 15% av svenskarna att utomjordingar kan komma att besöka jorden någon gång under 2023. Globalt är det 18% (ca 2 miljarder människor).
Uncategorized
Vad kan komma att hända, hur kan det komma att påverka vår verksamhet, vilka är utmaningarna, hur vänder vi det till möjligheter, hur ska vi sälja in förändrade strategier till personalen? … Fundersam?