Spaning – Långsiktigt fokus och ansvar …


I Sverige har vi eftersatt underhåll och bristande kapacitet inom samhällskritiska infrastruktur som VA, energi, transport och försvar. Behoven lär inte heller minska. Näringslivet behöver el och väl fungerande transportsystem. NATO-medlemskap ställer krav på stora satsningar både inom militärt och civilt försvar. Klimatomställningen kräver stora satsningar.
Många av de problem vi ser idag har sin grund i brist på långsiktigt fokus och ansvar. Offentliga aktörer, som har det primära ansvaret för infrastrukturen, har inte klarat av underhållet och inte heller att vara i fas med de behov som finns.
Frågan är om det inte är dags att prova nya modeller där man via kontrakt bygger in mer långsiktighet, låter användarna i större utsträckning betala nyttjandet av infrastrukturen och ock också ger privat kapital och kompetens incitament och ansvar att i större utsträckning idag bidra till att stärka infrastrukturen?
Denna typ av alternativ finansiering och organisering av infrastrukturen är vanligare och mer accepterat i vår omvärld. I Norge byggs ett antal vägar med modeller där ett privat projektbolag får ansvar för att både bygga och förvalta en väg via en sk koncession. Ersättningen kommer via sk tillgänglighetsersättning, d v s trafikmyndigheten hyr vägen under en längre period. Vid slutet av koncessionen överlämnas vägen till staten. Denna modell ger starka incitament att bygga snabbt, kostnadseffektivt och även förvalta på ett långsiktigt hållbart sätt. Liknande modeller är tillämpas i Finland och i många andra länder över hela världen. För en del projekt kan det ligga ett värde i att staten har en tydligare ägande, t ex när det gäller ny järnväg eller mycket stora och särskilt samhällskritisk infrastruktur. I dessa fall kan man tänka sig modeller liknande Öresundsbron, d v s ett statligt projektbolag som bygger och driver bron i kombination med broavgifter för att betala för uppförande och drift. Detta är också en modell som bygger in starka incitament att bygga snabbt och förvalta väl.
Att skapa modeller där incitamenten är sådana att det lönar sig att bygga snabbt, kostnadseffektivt och dessutom förvalta väl är precis vad svensk infrastruktur behöver mer av.
Det finns även problem med alternativa modeller och de behöver hanteras på ett klokt sätt.
Vill ni veta mer om ovan så anmäl er till ett seminarium arrangerat av Almega och Tågföretagen där jag presenterar en rapport på ovan tema. Rapporten har beställts av dessa organisationer och sammanfattar en rad utredningar och aktiviteter jag har varit inblandad i det senaste året.
Anmälan till seminariet finns här
Utan spaning ingen aning
Fredrik
www.wikinarium.se
fler spaningar här www.wikinarium.se/analys