Finansieringsnätverket

Det finns ett stort behov av satsningar i infrastrukturen (både nyinvesteringar och DoU). Dessa satsningar kräver finansiering och de offentliga medlen kommer troligen inte att räcka till för att få till bästa möjliga lösningar.  För att skapa bättre förutsättningar för att möta de behov som finns kan alternativ finansiering/organisering och alternativa ägare vara en väg framåt.

Genom att också öppna upp för nya aktörer kan ny kompetens tillföras vilket kan bidra till att utveckla framtidens infrastruktur så att den på bästa sätt svarar upp mot de behov som finns och kommer att uppstå

En metod för att möta framtidens infrastrukturella utmaningar och möjligeter är genom att i större utsträckning använda sig av olika former av alternativ finansiering/organisering av infratrukturen.

För att öka kunskapen inom detta område driver Fredrik Finansieringsnätvererket (FNV).

Nätverkets övergripande syfte är att öka medlemmarnas och relevanta externa aktörers kunskap om när alternativ finansiering och ägande kan vara ändamålsenligt. Nätverket är en konkurrensneutral mötesplats. Nätverket skall, om möjligheter uppstår, bejaka forskning och utredning kring frågor som ökar kunskapen om alternativ finansiering/organisering och ägande av infrastruktur.

Nätverket genomför återkommande öppna tematiska möten.

Nätverket är öppet, men det krävs att man blir inbjuden för att delta vid mötena. Kontakt Fredrik om du önskar bli inbjuden till de aktiviteter som genomförs

Exempel på seminarier/möten som genomförts:

  • Presentation av  forskningsprojekt  om alternativ finansering och organisering
  • Presentation av rapport om alternativ finansering och organisering tillsammans med Almega
  • Lärdomar från Norge och Finland
  • Föreläsning/samtal om alternativ finansiering och organisering på Järnvägsdagen
  • Erfarenheter från Sverigeförhandlingen
  • Går det och bör man sälja Arlanda?
  • Föreläsning om effektivare förvaltning av samhällets tillgångar
  • Hur ser Finansdepartementet på alternativa genomförandeformer?
  • Möte med Trafikutskottet
  • Hur ser Trafikverket på alternativa genomförandeformer?

Senaste FNV: