Innovation i infrastruktursektorn

Linkedinspaning v38 – Innovation i infrastruktursektorn
Transportinfrastrukturen är av central betydelse för dess användare, d v s för persontransporter och för godstransporter. För att utveckla infrastrukturen så att den har tillräcklig kapacitet, är tillförlitlig men också säker och klimatsmart behövs investeringar, drift och underhåll, ändamålsenliga och effektiv organisering, reglering och planering. Vad som också behövs är innovationer och här händer det en hel del när det gäller användandet av infrastrukturen, men inte lika mycket kopplat till själva infrastrukturen (vägar, järnvägar, hamnar och flygplatse). Transportinfrastrukturen kännetecknas i mycket stor utsträckning av att det är som det alltid har varit. Innovationer behövs i många olika sammanhang inte minst när infrastruktur byggs och förvaltas. Några områden där det finns förbättringspotential är
Ökat inslag av hållbara och kostnadseffektiva byggmaterial och metoder.
Ökad användning av solceller och vindkraft på vägar och järnvägar, gröna tak på stationer och hållplatser, och återvinning av material från gamla projekt.
Innovativa affärsmodeller som underlättar att t ex satsa på effektivare maskiner i samband med byggande och underhåll eller som skapar starka incitament att bygga snabbt och förvalta infrastrukturen på bästa sätt
Ökat fokus på prediktivt underhåll genom användning av sensorer, dataanalys och maskininlärning.
Robotar och drönare som kan användas för att utföra inspektioner och underhållsarbete
Innovativa teknologier för att förbättra trafiksäkerheten som t ex avancerade varningssystem, trafikövervakning och autonom teknik för att minska risken för olyckor.
Jag är ordförande för det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden (www.infrasweden.nu). Häromdagen hade vi en genomgång av framgångsrika och intressanta projekt. En slutsats är att ett stort antal mycket intressanta projekt har genomförts. T ex smartare koll på statusen på broar, lättare broar, innovativa vertikala järnvägsväxlar, nya sätt att organisera byggande av väginfrastruktur mm. En annan slutsats är att det alltför ofta saknas mottagarkapacitet för nya innovationer.
Transportinfrastruktursektorn (såväl privata och offentliga aktörer) är relativt konservativ och det finns en tendens att man gör som man brukar göra. Upphandling har ofta fokus på lägsta pris och innovationsupphandlingar är relativt marginella. Det kan många gånger vara rationellt och kostnadseffektivt, men samtidigt befinner sig transportsystemet i en förändringens tid där klimatutmaningar och teknisk utveckling såsom elektrifiering och digitalisering båda skapar utmaningar och möjligheter. Ska Sverige ha en transportinfrastruktur i världsklass behöver hela sektorn utmana sig själv och hitta former för en ökad grad av innovation. Det kan vara jobbigt på kort sikt, men på lång sikt är innovation viktigt för att transportsystemet på bästa sätt ska stötta näringsliv och resenärer.
Fredrik (www.wikinarium.se)