Vilka är lärdomarna från tidigare kriser?

Detaljhandeln går just nu igenom en rejäl kris. En viktig fråga är hur man ska agera för att klara sig igenom detta.

Tidigare i år fick jag ett uppdrag av Hakon Swensson Stiftelsen att analysera just den frågeställningen – Vilka är lärdomarna från tidigare kriser? Analysen bygger delvis på en liknande rapport som jag tog fram efter finanskrisen 2008. Den nya Rapporten hittar du här och några övergripande insikter nedan:

Du hittar även information om min verksamhet här:  www.wikinarium.se

Några exempel på insikter från finanskrisen (i VERSALER) och kort reflektion kopplat till dagens kris

… KONSUMENTBETEENDE PÅVERKAS OLIKA BEROENDE PÅ TYP AV KRIS. Dagens kris drivs av inflation, högre räntor och stigande kostnader som påverkar såväl konsumenter som företag.

… BEROENDE PÅ KRISENS KARAKTÄR PÅVVERKAS OLIKA YRKESGRUPPER OLIKA. Initialt verkar vissa branscher påverkas mer och därmed de som jobbar i dessa branscher (t ex bygg, transport och detaljhandel)

… HUR KRISEN HANTERAS FRÅN POLITISKT HÅLL PÅVERKAR OCKSÅ KONSUMENTBETEENDET. Denna gång upplever VI bl a stigande räntor och riktade stöd för att hantera energikostnader

… PRISVÄRDA VAROR OCH DAGLIGVAROR KLARAR SIG BÄTTRE ÄN DYRARE VAROR OCH SÄLLANKÖPSVAROR. Denna trend verkar hålla i sig. Stora delar av sällanköpsvaruhandeln har det tufft. Detta i kombination med stigande kostnader och ev också lönekostnader kan bli en utmaning denna gång

… MEDELKLASSENS KONSUMTION MINSKAR RELATIVT MEST. Även denna trend tror jag är relevant. De som är ”rika” klarar sig alltid, de som är ”fattiga” lever redan sparsamt. Dock innebär stigande inflation en utmaning för de som lever på marginalen och för högbelånade hushåll (ofta i storstäderna) är räntorna en prövning.

FRAMTIDEN SER LJUS UT, MEN DET KRÄVER AKTIVT ARBETE. Efter lågkonjunkturer kommer högkonjunkturer och dessa är ofta starkare än lågkonjunkturerna. Givet att svensk ekonomi utvecklas väl i sin helhet är det mycket som talar för att detaljhandeln kommer att uppleva en långsiktig stark tillväxt. OM den genomsnittliga tillväxten för handeln under de senaste 30 åren även fortsätter de kommande 10 åren kommer detaljhandeln att växa från 860 miljarder kronor till 1100 miljarder kronor i fasta priser, d v s en ökning på 340 miljarder kronor. Kakan kommer att växa …

I nedan tabell har övriga insikter sammanställts

TeoriForskningErfarenheter
I en lågkonjunktur är det viktigt att ha fokus på:  

Omvärldsförändringar  

Politiska beslut  

Förändrade kundbeteende och skillnader mellan olika kundtyper

Företagets synliga och osynliga kundfaktorer  

Konkurrens inom branschen, mellan branscher och mellan handelsplatser  
Konsumentbeteendet påverkas olika beroende på typ av kris  

Hur krisen hanteras från politiskt håll påverkar konsumentbeteendet  

Konsumtion av kapitalvaror minskar mest   Prisvärda varor föredras framför exklusiva varor  

Medelklassens konsumtion minskar mest

Beroende på krisens karaktär påverkas olika grupper olika
Vinstfokus: Ta fram profit-protection-plan, se över kostnader och hantera svagheter. Glöm inte intäkts- och säljfokus. Säkerställ goda kontakter med banker och fastighetsägare. Jobba med de osynliga kundfaktorerna och trimma sortiment och varulager. Följ utvecklingen noga, lågkonjunkturer är perioder av stor osäkerhet.  

Ändrat kundbeteende: prisvärda varor viktigare, kunder blir sparsammare och utvärderar olika alternativ mer. Bygg lojalitet. Efterfrågan kan snabbt förändras efter en lågkonjunktur  

Innovation: Underliggande trender fortsätter, t ex e-handel, lågpris, second-hand. Ev blir ökat inslag av tjänster viktigare. Addera mervärden ökar betalningsviljan. Utveckla shoppingturismen  
Kundanalys: Identifiera lönsamma, olönsamma kundgrupper. Skapa inte krisen själv genom att sänka fel priser för att öka efterfrågan. Identifiera och lokalisera i ekonomiskt starka regioner.  

Personal: Viktigt behålla kompetens för att skapa kundnöjdhet och när konjunktur vänder, rationalisera om det behövs
 
Handelsplats: Hela handelsplatsen (stadskärnor, köpcentrum mfl) måste arbeta aktivt och koordinerat. Viktigt att handlare och andra stöttar och inspirerar varandra under en utmanande lågkonjunktur. Passa på att byta till bättre butikslägen om möjlighet uppstår.
Framtiden ser ljus ut, men det kräver aktivt arbete och högre innovationsgrad. Efter lågkonjunkturer kommer högkonjunkturer och dessa är ofta starkare än lågkonjunkturerna. Givet att svensk ekonomi utvecklas väl i sin helhet är det mycket som talar för att detaljhandeln kommer att uppleva en långsiktig stark tillväxt. Dock behöver handeln och handelns marknadsplatser förnya sig. Det behövs en högre innovationsgrad, inte minst i stora delar av den traditionella butikshandeln. Detaljhandeln har lyckats förnya sig i samband med tidigare lågkonjunkturer och det har varit gynnsamt för handeln i sin helhet och även uppskattats av konsumenterna.

Fredrik