Järnvägslyftet

På uppdrag av SJ och inom ramen för Omtag Svensk järnväg har jag tillsammans med Tore Englén (WSP) tagit fram rapporten Järnvägslyftet. Rapporten fokuserar på kostnadseffektiva åtgärder som kan lyfta järnvägen på kort sikt (ca 10 år).
Rapporten hittar ni här:
Rapporten presenterades på ett seminarium 15 november. Vår presentation inleds efter ca 30 min.

Våra rekommendationer är:
• Öka reinvesteringarna med sikte att på tio år minska underhållsskulden markant.
• Genomför lönsamma investeringar som kan verkställas snabbt och som hamnat utanför den nationella planen eller lagts sent i planen.
• Genomför ett omfattande program för trimningsåtgärder.
• Effektivisera underhållet genom att använda effektiv utrustning och prioritera snabbt genomförande vid upphandling av underhåll.
• Se över och effektivisera reglering, planering och administration för att skapa extra kapacitet.
• Låt näringslivets behov få större genomslag i arbetet med att öka järnvägens kapacitet och tillförlitlighet
I rapporten konkretiseras dessa rekommendationer.

Orsaken till att åtgärderna behövs är av följande skäl:
• Järnvägen är viktig (för persontransporter, för näringslivet, för klimatet och allt mer för försvaret också)
• Järnvägstransporterna förväntas öka kraftigt de kommande decennierna
• Underhållsskulden är stor och växande
• Järnvägen är störningskänslig vilket påverkar resande och näringslivet negativt

Kraftfulla åtgärder behövs således här och nu, men givetvis behövs det även långsiktig kapacitetsförstärkning och planering för den typen av åtgärder bör fortsätta

Fredrik, www.wikinarium.se
Fler analyser här: www.wikinarium.se/analyser/