Hamnars betydelse för internationell handel och ekonomisk utveckling

Spaning v37 … Hamnars betydelse för internationell handel och ekonomisk utveckling

I somras besökte jag Liverpool och Albert Docks. Liverpool och många andra städers framväxt har byggt på att de har varit hamnstäder som har kunnat spela en viktig roll för den internationella handeln. Internationell handel är en av de mest välståndsskapande krafterna i den ekonomiska historien. Under de perioder när handeln har växt har världen haft en positiv utveckling, medan perioder av protektionism är perioder av stagnation och tillbakagång.

Världshandelns tillväxt har gått fram och tillbaka de senaste 250 åren. Sedan början av 1990-talet har vi haft en positiv utveckling. De senaste 10 åren har dock denna positiva trend kommit av sig när många länder har börjat ”se om sitt eget hus” och där politiker i växande utsträckning har betonat vikten av att ”skydda det egna landets arbetare och näringsliv”. Till detta ska läggas att geopolitiska övervägande allt oftare används för att motivera ”ökad kontroll”. Vissa åtgärder kan säkert, till viss del vara motiverade, inte minst åtgärder som handlar om sanktioner mot Ryssland och åtgärder för att begränsa stater som har andra agendor än att öka handeln och den ekonomiska tillväxten (t ex Kina).

Men, och det är ett viktigt men, internationell handel bidrar inte bara till ökat välstånd utan länder som gör affärer med varandra blir också mer beroende av varandra vilket i slutändan även bidrar till fred. Om två länder är nära sammankopplade via handel och affärer då är incitamenten för aggressiva handlingar betydligt svagare i o m att det även kommer att drabba det egna näringslivet och befolkningen.

Slutsats. Handel och internationell handel bör alltid bejakas och om det lyfts fram skäl att av någon anledning begränsa handeln då bör dessa skäl skärskådas mycket noga och man bör alltid överväga om det kan finnas andra åtgärder som är mer ändamålsenliga än att begränsa internationell handel och affärer

Avslutar med lite hamnfakta för den intresserade (källa: https://www.trafa.se/sjofart/sjotrafik/)

  1. 168 miljoner ton gods hanterades över svenska kajer
  2. 87 procent av all godshantering i svenska hamnar rörde utrikes gods. 1,3 miljoner containrar med last hanterades i svenska hamnar. Detta kan jämföras med China med 263 miljoner containrar och USA med 61 miljoner (https://www.visualcapitalist.com/cp/seaport-trade-traffic/)
  3. Sveriges största godshamn är Göteborg
  4. De största mottagarländerna av gods från svenska hamnar är Tyskland, Finland, Danmark, Polen, Storbritannien
  5. 23,6 miljoner passagerare reste till/från svenska hamnar. Stockholm är den största passagerarhamnen. Därefter kommer Helsingborg och Ystad

Fredrik, www.wikinarium.se