Järnvägen – viktig och måste skötas

SPANING v35 … Järnvägen – viktig och måste skötas

Järnvägen har en central roll för samhället och näringslivet. På ett övergripande plan bidrar järnvägen till ekonomisk tillväxten bland annat genom att regionala persontransporter underlättar pendling vilket i sin tur bidrar till att våra städer kan växa befolkningsmässigt och till ytan. Genom att städerna kan växa så realiseras så kallade agglomerations- och klustereffekter vilket bidrar ekonomisk utveckling.

De långväga resorna med järnväg bidrar också till ökat kunskapsutbyte och till affärer. Att kunna resa mellan större städer över dagen för att kunna ha möten och för att kunna göra affärer är en viktig drivkraft för den ekonomiska utvecklingen.

En annan aspekt på långväga resor är turist/fritidsresor. Möjligheten att ta tåget till olika destinationer för att träffa släkt och vänner eller för upplevelser bidrar också till den ekonomiska aktiviteten.

För näringslivet är väl fungerande godstransporterna av central betydelse. För stora delar av basindustrin är järnvägen en kostnadseffektiv och hållbar metod att transportera stora mängder gods över långa sträckor och särskilt för skrymmande bulktransporter. Väl fungerande godstransporter på järnvägen stärker svenska företags konkurrenskraft genom att det underlättar såväl import som export, d v s handel med andra delar av landet och inte minst med resten av världen. Internationell handel är i sin tur en av de viktigaste välståndsskapande krafterna och om transporterna inte fungerar eller är dyra riskerar det att ge upphov till negativa effekter på den ekonomiska aktiviteten. Järnvägen kan också möjliggöra att råvarutillgångar tillgängliggörs. I Sverige är malmbanan mellan Kiruna och Narvik ett exempel på detta. Utan en väl fungerande malmbana skulle de värden som finns i malmfälten inte kunna realiseras. Gruvindustrin är i sin tur en av de industrier i landet som har högst förädlingsvärde, vilket innebär att dessa industrier bidrar på ett substantiellt sätt till den svenska ekonomin och inte minst för den regionala utvecklingen i norra Sverige.

Tyvärr så sköts inte järnvägen så väl som den borde skötas. Trafikverkets inriktningsunderlag konstateras att:

 ”… En stor del av järnvägsanläggningen behöver åtgärder under perioden 2022−2033 respektive 2022−2037. En anledning är att den stora anläggningsmassa som uppfördes på 1990-talet uppnår sin teoretiskt tekniska livslängd under perioderna. Dessutom har takten på reinvesteringar varit låg under lång tid, vilket har medfört en ackumulering av eftersatt underhåll. För järnvägssystemet innebär ett återtagande av det eftersatta underhållet ett mer robust system. Det ger förutsättningar för högre kapacitet och bättre punktlighet …”

Det är bara att instämma, men det gäller att det inte bara blir ord utan även verkstad … Det förtjänar järnvägen och alla som använder sig av den

Fredrik, www.wikinarium.se