Lyft infrastrukturen med privat kapital

På uppdrag av Almega och Tågföretagen har rapporten ”Lyft infrastrukturen med nya grepp – Om hur privat kapital och kompetens kan bidra till att framtidssäkra infrastrukturen” tagits fram.
I rapporten är fokus på alternativ finansiering och organisering av utveckling och förvaltning av transportsystemet. Med detta avses genomförandemodeller där man tillåter ett större inslag av privat kapital, risktagande och kompetens, där projekt drivs i separata projektbolag och där finansieringsmodeller som baseras på lånat kapital och olika typer av brukaravgifter tillämpas.
Några av rapportens viktigaste slutsatser är följande:
– Alternativa finansiering och organisering kan bidra till snabbare byggprocess, ökat kostnadsfokus och starka incitament att förvalta anläggningar effektivt och undvika underhållsskulder.
– Alternativ finansiering och organisering kan ta sig olika former. Det kan ske inom ramen för ett stort offentligt ansvar eller med ett större inslag av privat ansvar. Det finns också olika hybridmodeller
– Alternativa upplägg används i andra länder och bland annat hos våra nordiska grannar.
– Alternativ finansiering ger upphov till högre finansieringskostnader i och med att risk tydliggörs och bärs av de som tar ansvar för att utveckla och förvalta infrastrukturen. Dessa högre finansieringskostnader kan dock sänkas om risker hanteras på ett genomtänkt sätt.
– Det är viktigt att välja rätt projekt, vidta lämpliga förberedelser, upphandla på ett klokt och konkurrensutsatt sätt samt följa upp projekt systematiskt under hela kontraktsperioden.
– Det finns en hel del väg-, järnväg, bro-, tunnel- och hamnprojekt i Sverige som kan lämpa sig för alternativ finansiering och organisering.
En ökad öppenhet för utveckling och förvaltning av svensk transportinfrastruktur med hjälp av alternativa former för finansiering och organisering kan bidra till ett infrastrukturlyft. Nya grepp behövs.
Fredrik
www.wikinarium.se